Các trang web thu thập thông tin nào của người dùng và cách ngăn chặn

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/