Cambridge Analytica bị tình nghi thu thập trái phép dữ liệu trên Twitter

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/