Cảnh báo PowerPoint cài đặt phần mềm độc hại không cần macro

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/