Có thật sự cần thiết cài phần mềm diệt virus không?

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/