Có thực sự cần một phần mềm diệt virus?

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/