Cuộc tấn công Ransomware (biến thể PETYA) có quy mô lớn đang diễn ra

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/