Cuộc tấn công virus mới từ Facebook Messgenger gửi đến những link giả mạo

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/