Facebook Messenger vừa sập tại Việt Nam, khung chat trắng xóa không thể làm gì

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/