Facebook thừa nhận thông tin cá nhân của 2 tỷ người dùng có thể bị đánh cắp

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/