FacexWorm tấn công nền tảng giao dịch tiền ảo, phát tán qua Facebook Messenger

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/