Giám đốc Hàn Quốc bán gia sản để chuộc dữ liệu khách hàng từ tay tin tặc.

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/