Google, Microsoft tìm thấy biến thể mới của lỗ hổng bảo mật Meltdown và Spectre

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/