Google sẽ cấm các ứng dụng tạo ID giả từ Play Store

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/