Hệ thống SWIFT của Ngân hàng NIC châu Á bị tấn công

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/