Hơn 20 triệu người dùng sử dụng tiện ích từ Chrome Store bị tin tặc tấn công

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/