Hơn 300.000 trang web sử dụng plug-in WordPress dính lỗ hổng SQL Injection

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/