Theo phần mềm diệt virus, một số điện thoại Android cài đặt sẵn mã độc

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/