Locky có các biến thể mới, chiến dịch spam khổng lồ đang tiến hành

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/