Mã lệnh ẩn trong Siri có thể giúp kẻ tấn công chiếm quyền điều khiển thiết bị thông minh

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/