Một số ứng dụng Android chứa mã độc hại gây giảm hiệu suất điện thoại

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/