Năm 2018, giá trị của trí tuệ nhân tạo là 1,2 nghìn tỷ USD

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/