Nền tảng Anchor CMS xuất hiện lỗi nghiêm trọng có thể làm rò rỉ mật khẩu của người dùng

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/