Mã độc núp bóng video đang phát tán trên tin nhắn Facebook?

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/