Phần mềm diệt virus Trend Micro phát hiện malware GhostCtrl đáng sợ

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/