Phần mềm WhatsApp giả mạo xuất hiện trên Google Play

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/