Phát hiện hơn 800 ứng dụng Android có malware, Việt Nam là một trong những nước tải nhiều nhất.

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/