Phát hiện máy chủ điều khiển mã độc tống tiền GandCrab

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/