Sockbot Malware tìm thấy trên Google Play chứa phần mềm độc hại dẫn đến Botnet DdoS

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/