Tin phần mềm diệt Virus: PowerPoint bị lợi dụng tải phần mềm độc hại

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/