Trojan MnuBot lợi dụng Microsoft SQL để tấn công các ngân hàng tại Brazil

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/