Ứng dụng độc hại xuất hiện trở lại Play Store sau khi đổi tên

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/