Với giá 56,05 USD, USB KILL 2.0 này có thể phá hỏng máy tính chỉ trong 1 giây

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/