Xuất hiện mã độc yêu cầu nạn nhân gửi ảnh nude thay thế bitcoin

https://trendmicro.ctydtp.vn/
https://trendmicro.ctydtp.vn/catalog/view/theme/