Quy định bảo mật thông tin cá nhân, thông tin công ty 2018

Trong quan hệ lao động, một vấn đề những tổ chức để ý chú trọng là vấn đề bảo mật những thông tin mang giá trị của công ty. Đặc biệt, đối với một số lĩnh vực, hoạt động kình doanh tiên tiến, vấn đề bảo mật, bảo mật thông tin tổ chức là vấn đề sống còn của tổ chức như: pháp lý, công nghệ thông tin, quảng cáo, công nghệ cao, công ty phân phối sản phẩm,…

Quy định bảo mật thông tin doanh nghiệp

Vì thế, bên cạnh những giải pháp công nghệ để bảo vệ an toàn cho thông tin bảo mật của tổ chức, vấn đề pháp lý cũng là vấn đề doanh nghiệp cần được để ý đúng mức.

Việc bảo mật thông tin công ty là hết sức quan trọng trong thời điểm hiện tại

Cơ sở pháp lý của bảo mật thông tin, thông tin công ty

Bộ luật lao động;

Luật sở hữu trí tuệ;

Bộ luật dân sự;

Bộ luật tố tụng dân sự;

Bộ luật hình sự.

Một số vấn đề căn bản khi ứng dụng cam kết bảo mật thông tin doanh nghiệp

Xác định khái niệm một cách bao quát về loại, hình thức và nội dung thông tin cần bảo mật;

Cam kết bảo mật thông tin phải đi kèm với việc cam kết chống cạnh tranh, hạn chế mâu thuẩn lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động trong một thời hạn nhất định. 

Quy định bảo mật thông tin doanh nghiệp

Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật  kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản bảo mật thông tin doanh nghiệp với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm.

Người sử dụng lao động ban hành và áp dụng quy chế bảo mật thông tin trong doanh nghiệp; Quy chế sử dụng mạng xã hội; Quy chế cung cấp thông tin chính thức của doanh nghiệp;…

Người lao động ký thỏa thuận bảo mật thông tin ngay khi ký hợp đồng thử việc/hợp đồng lao động chính thức và/hoặc trước khi nghỉ việc tại công ty;

Người sử dụng lao động được quyền sửa đổi nội quy lao động, quy chế về trách nhiệm vật chất để cụ thể hóa các biện pháp kỷ luật lao động, bồi thường khi người lao động vi phạm;

Người sử dụng lao động được quyền áp dụng biện pháp chế tài phạt vi phạm đồng thời với biện pháp bồi thường thiệt hại phù hợp với quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp và người lao động được quyền lựa chọn cơ quan tài phán (Hòa giải, trọng tài, tòa án) khi xảy ra tranh chấp về nghĩa vụ bảo mật thông tin.

Xây dựng quy trình xử lý khi có dấu hiệu vi phạm hoặc xảy ra sự kiện vi phạm bảo mật thông tin, bảo mật thông tin cá nhân, bảo mật thông tin doanh nghiệp