Step 1:  Truy cập đường dẫn sau:
https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB3138612

Step 2: Tải bản vá lỗi "KB3138612" cho Windows 7. Có 2 bản vá lỗi KB3138612 cho Windows 7 (01 cho hệ điều hành 64 bit và 01 cho hệ điều hành 32 bit):

+ Update for Windows 7 for x64-based Systems (KB3138612): For Windows 7 - 64 Bit

 

+ Update for Windows 7 (KB3138612): For Windows 7 - 32 Bit

 

Step 3: Chạy cài đặt bản vá KB3138612. Cuối cùng khởi động lại máy tính để để hoàn thành và kiểm tra việc vá lỗi.

 

Sau khi cài xong reboot lại và kiểm tra check update lại là ok nhé.